ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณฯ.pdf)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณฯ.pdf[ ]1505 Kb04/08/2564 10:55
Download this file (ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1441 ลว 26 มีนาคม 63.pdf)ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1441 ลว 26 มีนาคม 63.pdf[ ]64 Kb09/08/2564 15:05
Download this file (ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1552 ลว 16 มีนาคม 63.pdf)ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1552 ลว 16 มีนาคม 63.pdf[ ]6021 Kb09/08/2564 15:06
Download this file (ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1842 ลว 26 มีนาคม 63.pdf)ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1842 ลว 26 มีนาคม 63.pdf[ ]82 Kb09/08/2564 15:06
Download this file (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf[ ]91 Kb01/04/2564 15:42
Download this file (พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf)พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf[ ]103 Kb01/04/2564 15:42
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.[ ]162 Kb01/04/2564 15:42
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฑ.ศ. ๒๕๔๐.PDF)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฑ.ศ. ๒๕๔๐.PDF[ ]678 Kb01/04/2564 15:43
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf[ ]1292 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฑ.ศ. ๒๕๑๐.pdf)พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฑ.ศ. ๒๕๑๐.pdf[ ]95 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕.pdf)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕.pdf[ ]98 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ. ๒๕๔๒.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ. ๒๕๔๒.pdf[ ]200 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.pdf[ ]116 Kb01/04/2564 15:46
Download this file (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)  ฑ.ศ. ๒๕๕๖.pdf)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ. ๒๕๕๖.pdf[ ]81 Kb01/04/2564 15:46
Download this file (พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509.pdf)พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509.pdf[ ]1195 Kb01/04/2564 15:44
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข ฉบับบที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข ฉบับบที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒.pdf[ ]305 Kb01/04/2564 14:55
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖.pdf[ ]3113 Kb01/04/2564 15:47
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!