ประเมิน ITA
Home

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณฯ.pdf)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณฯ.pdf[ ]1505 Kb04/08/2564 10:55
Download this file (ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1441 ลว 26 มีนาคม 63.pdf)ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1441 ลว 26 มีนาคม 63.pdf[ ]64 Kb09/08/2564 15:05
Download this file (ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1552 ลว 16 มีนาคม 63.pdf)ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1552 ลว 16 มีนาคม 63.pdf[ ]6021 Kb09/08/2564 15:06
Download this file (ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1842 ลว 26 มีนาคม 63.pdf)ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2ว1842 ลว 26 มีนาคม 63.pdf[ ]82 Kb09/08/2564 15:06
Download this file (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf[ ]91 Kb01/04/2564 15:42
Download this file (พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565.pdf)พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565.pdf[ ]13691 Kb19/07/2565 13:45
Download this file (พระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน.pdf)พระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน.pdf[ ]139 Kb19/07/2565 13:45
Download this file (พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf)พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf[ ]103 Kb01/04/2564 15:42
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.[ ]162 Kb01/04/2564 15:42
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฑ.ศ. ๒๕๔๐.PDF)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฑ.ศ. ๒๕๔๐.PDF[ ]678 Kb01/04/2564 15:43
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf[ ]1292 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฑ.ศ. ๒๕๑๐.pdf)พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฑ.ศ. ๒๕๑๐.pdf[ ]95 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕.pdf)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕.pdf[ ]98 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ. ๒๕๔๒.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ. ๒๕๔๒.pdf[ ]200 Kb01/04/2564 15:45
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.pdf[ ]116 Kb01/04/2564 15:46
Download this file (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)  ฑ.ศ. ๒๕๕๖.pdf)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ. ๒๕๕๖.pdf[ ]81 Kb01/04/2564 15:46
Download this file (พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509.pdf)พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509.pdf[ ]1195 Kb01/04/2564 15:44
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข ฉบับบที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข ฉบับบที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒.pdf[ ]305 Kb01/04/2564 14:55
Download this file (ระเบียบการเบิกค่าศึกษาบุตร2565.pdf)ระเบียบการเบิกค่าศึกษาบุตร2565.pdf[ ]147 Kb19/07/2565 13:46
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖.pdf[ ]3113 Kb01/04/2564 15:47
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!