ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  ข่าวประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

-  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A

O9  Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

-  แผนการดำเนินงาน

O10  แผนการดำเนินงานประจำปี

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-  การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17  E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

-  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

-  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ข่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-  แผนป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040  รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

-  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!