ประเมิน ITA
Home

คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน

Attachments:
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์.pdf)การขอรับการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]573 Kb13/10/2558 15:50
Download this file (การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf)การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf[ ]317 Kb21/07/2558 09:37
Download this file (การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf)การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf[ ]316 Kb21/07/2558 09:38
Download this file (การขอเลขที่บ้าน.pdf)การขอเลขที่บ้าน.pdf[ ]312 Kb20/07/2558 23:08
Download this file (การย้ายปลายทาง.pdf)การย้ายปลายทาง.pdf[ ]325 Kb21/07/2558 09:34
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.pdf)การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]356 Kb21/07/2558 09:42
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]412 Kb21/07/2558 09:42
Download this file (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ)การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ[ ]338 Kb21/07/2558 09:43
Download this file (การรับแจ้งเกิด.pdf)การรับแจ้งเกิด.pdf[ ]321 Kb21/07/2558 09:33
Download this file (การลงทะเบียนเบี้ยความพิการ.pdf)การลงทะเบียนเบี้ยความพิการ.pdf[ ]461 Kb13/10/2558 15:51
Download this file (การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]465 Kb13/10/2558 15:52
Download this file (การแจ้งตาย.pdf)การแจ้งตาย.pdf[ ]327 Kb20/07/2558 23:09
Download this file (การแจ้งย้ายออก.pdf)การแจ้งย้ายออก.pdf[ ]326 Kb21/07/2558 09:29
Download this file (การแจ้งย้ายเข้า.pdf)การแจ้งย้ายเข้า.pdf[ ]312 Kb20/07/2558 23:09
Download this file (กาารขอรับบำเหน็จปกติ.pdf)กาารขอรับบำเหน็จปกติ.pdf[ ]308 Kb21/07/2558 09:38
Download this file (ขอรับบำเหน็จพิเศษทายาท.pdf)ขอรับบำเหน็จพิเศษทายาท.pdf[ ]314 Kb21/07/2558 09:39
Download this file (ขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน.pdf)ขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน.pdf[ ]315 Kb21/07/2558 09:39
Download this file (ขอรับบำเเหน็จพิเศษ ลปหรือลจ.ชั่วคราว.pdf)ขอรับบำเเหน็จพิเศษ ลปหรือลจ.ชั่วคราว.pdf[ ]313 Kb21/07/2558 09:39
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!