ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

                   

                                               ccccc18                                                  

นางณุภัทรณีย์    มิ่งเมือง 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม  

 

       ccccc18

นางณุภัทรณีย์    มิ่งเมือง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวภักดี  พหลทัพ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบระมาณ

       

          นางณุภัทรณีย์   มิ่งเมือง

             หัวหน้าสำนักปลัด 

                รก.ผอ.กองคลัง 

 

 

 

         

                                                                     2557-06-14 14-47-06 0005                    

 นายจักรินทร์   เรืองศรี

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รก.ผอ.กองช่าง

นางอมรรัตน์ บงบุตร

นักพัฒนาชุมชน

รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 นางสาวอรวรรณ   ชื่นวานร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รก.ผอ.กองการศึกษา

       2557-06-14 14-40-59 0002

                                                             2534sd

นายวีนะพงศ์    พรมทา

นักจัดการงานทั่วไป

รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวไพจิตรดา  แสนสุนนท์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!