ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home คณะสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

 

                                                    

     kuncai

       นายขวัญชัย   ขันสี

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

            081-3207076              

                                            

                

      somjit 

         นายสมจิตร   โสมทอง

      รองประธานสภาเทศบาล

             ตำบลน้ำโสม

            098-6156212      

 

 somree

นายสำรี   เมฆใส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

061-2104661

 suriyun

นายสุริยนต์    ทีภักดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

093-4607456

 vonyoo

        นายหวังหยู่   นันทแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    น้ำโสม

            061-0952096

 roun

นางหลาว    แก่นจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

081-1683763

 boonnat

นางบุญนาค    นางัว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

095-4247065

 tongkoy

นางทองคล้อย    ภักดีกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

น้ำโสม

098-6980245

 swee

นางสวี    แก้วหล้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

065-5924634

 nipapon

นางนิภาพร    บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

093-4088998

 pimporn

นางพิมพ์พร    น้อยมณีวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

น้ำโสม

093-3348467

 sukon

นายสุคนธ์    ตู้มอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

082-4645742

 

 

 

         

 

 

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!