ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

เอกสารเผยแพร่

Attachments:
Download this file (NUMSOM56.pdf)NUMSOM56.pdf[ ]4848 Kb07/02/2557 16:05
Download this file (ข้อมูลการดำเนินการกิจการตลาด ทต.น้ำโสม.pdf)ข้อมูลการดำเนินการกิจการตลาด ทต.น้ำโสม.pdf[ ]1104 Kb17/08/2564 16:10
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]281 Kb09/08/2564 15:32
Download this file (คู่มือ การร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf)คู่มือ การร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf[ ]485 Kb27/04/2563 14:36
Download this file (คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]607 Kb27/04/2563 14:36
Download this file (ประกาศ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปี 2564.pdf)ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปี 2564.pdf[ ]1410 Kb18/08/2564 12:10
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]433 Kb13/06/2562 11:00
Download this file (รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]168 Kb28/06/2562 09:11
Download this file (รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559.jpg)รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559.jpg[ ]317 Kb23/06/2560 09:06
Download this file (รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2561.pdf)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2561.pdf[ ]1563 Kb21/06/2562 12:06
Download this file (วารสารรายงานกิจการ ปี 2557.pdf)วารสารรายงานกิจการ ปี 2557.pdf[ ]2351 Kb03/10/2557 08:56
Download this file (สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2562.jpg)สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2562.jpg[ ]539 Kb02/06/2563 14:48
Download this file (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557.doc)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557.doc[ ]2841 Kb20/03/2558 10:29
Download this file (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558.docx)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558.docx[ ]329 Kb20/03/2558 10:36
Download this file (แผนปฎิบัติการงบประมาณประจำปี2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)แผนปฎิบัติการงบประมาณประจำปี2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]6051 Kb30/11/2563 15:00
Download this file (แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563.pdf)แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563.pdf[ ]61829 Kb10/08/2563 16:12
Download this file (แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf)แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf[ ]23149 Kb21/12/2563 13:58
Download this file (แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามปี 2561-2563.pdf)แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามปี 2561-2563.pdf[ ]14167 Kb24/06/2562 14:59
Download this file (แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf)แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf[ ]40721 Kb21/12/2563 13:59
Download this file (แผ่นพับท่องเที่ยว03.pdf)แผ่นพับท่องเที่ยว03.pdf[ ]825 Kb29/06/2563 15:49
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนเวลาสอบ รับสมัครlสอบคัดเลือกเพิ่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 227
2 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ Administrator 914
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!