ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

กองสวัสดิการ

           บุคคลากร กองสวัสดิการสังคม

                                                                        2557-06-14 14-47-06 0005  

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           นางอมรรัตน์   บงบุตร  

                              นักพัฒนาชุมชน                                      รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม                                    

 

                img 6390

              นางสาวพัชรินทร์    ฤทธิ์อ้วน

                     ผู้ชวย จพง.ธุรการ

 

 

         นางสาวจีระนันท์ จันโทแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา                    ชุมชน

2542sd

นายเสกสรร  พนมรัตน์

      ปฏิบัติงานธุการ


 

          บทบาทหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสังคม สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

 

            1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

              มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน พัฒนาชุมชน

              งานพัฒนาชุมชน     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน

             2.งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

             3.งานจัดระเบียบชุมชน

             4.งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

             5.งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

             6.งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

             7.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

        2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

           มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์

           งานสังคมสงเคราะห์     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           1.งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

           2.งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

           3.งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ

           4.งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

           5.งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และสงเคราะห์หญิงบางประเภท

           6.งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคม สงเคราะห์

           7.งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

           8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

         งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองฝ่าย และงานดังต่อไปนี้

          **งานสารบรรณ

          **งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

         **งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

         **งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

         ** งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ

         **งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

         **งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

         **งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

         **งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

         **งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

         **งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

         **งานสวัสดิการต่าง ๆ

         **งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

         **งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

           

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!