ประเมิน ITA
Home

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                      

 

                                                                poonpon2565

     พ.จ.ต.หญิง พูนผล  มุยน้อย

         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม

 

  

 

                               

 

                             tidaratcodon                   

                          นางสาวธิดารัตน์    ชาวดอน                  

                                จพง.สาธารณสุข                     

 

     01                          

 

   นายนิกร    บุญมาแสง                         

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง                    


 at12

  นางสาวนิตยา แก้วนิล

     คนงานจ้างเหมา

 

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

       0055           

         นายเทพพร    โสดา            

                 0057                  

             นายสังเวียน   สาโรจน์

        0050 

       นายสำราญ   ขวัญสงค์     

     

 

 

 

 

   นางรำไพ  กวนฮางฮอง

                 

           

 

 

 

นายสงคราม  ปราบคนชั่ว

          0056

        นายสำเรียง   บัวทัน

    0052

 นายยวนจิตร์   แก้วหล้า

           64 001

        นายวันเฉลิม  น้อยมณีวรรณ

         พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 img 6498

นายบุญเลี้ยง  พรมสวัสดิ์

    คนงานประจำตลาย


คนงานทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน    

        at13

   นางนางสาววณิศรา  บุญหล้า 

               img 6484 

          นางบัวทอง   ทองสมุทร          

               img 6470         

            นางสุภาวดี   แถววงษ์

     img 6492

   นางสุดาพร     ตรีเดช

         0058

                นายชัยยา  คำจันโท   

           

               

       

 

 

 

 

        นายประครอง  ศรีวิรีตน์

     0060

        นายศักดิ์สิทธิ์  มีม้วน   

              img 6475

           นายชัยยง  สุยานาง

               img 6495

              นายชนิด   สุดาชาลี

0059

     นางชบาไพร     ใจหาญ

              img 6479

           นายบุญมา    ปราบคนชั่ว

       

 

 

 

 

 

         นายบุญไทย    ดีลุนชัย

 

       นางยุภาภรณ์    เรืองโค

                    

           

          

              

              

        นายละโทม    โสดา

 

   

   นางสาวภิรดา   ชาวดร             

 

     

            นางสาวกุล     สีดาพัฒนะ                                              

                                               

        

บทบาทและหน้าที่ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงาน ทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพร่และฝึกอบรม

 

      1) งานแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานวางแผนด้านสาธารณสุข

          - งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้อง ถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด

          - งานประสารแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวง สาธารณสุข 

         - งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล

         - งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         - งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

         - งานนิเทศและติดตามผลงานด้างสาธารณสุข

         - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      2) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

          - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

          - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

          - งานสุขาภิบาลโรงงาน

         - งานชีวอนามัย

         - งานฌาปนกิจ

         - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      3) งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานกวาดล้างทำความสะอาด

        - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

        - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

        - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    4) งานศูนย์บริการสาธารณสุข    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

        - งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

        - งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

        - งานวางแผนควบคุม การปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน

        - งานสนับสนุนหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

      2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์

              1) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                - ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                - งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

                - งานป้องกันและติดยาและสารเสพติด

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            2) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                - งานด้านสุขศึกษา

                - งานอนามัยโรงเรียน

                - งานอนามัยแม่และเด็ก

                - งานวางแผนครอบครัว

                - งานสาธารณสุขมูลฐาน

                - งานโภชนาการ

                - งานสุขภาพจิต

                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบ หมาย

       3) งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

                - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

               - งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

               - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

               - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

               - งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

               - งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

               - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!