ประเมิน ITA
Home

กองการศึกษา

                                       บุคลากร กองการศึกษา


                                                                      longparat2565

                                                                      นายสุระเชษฎ์     พันธุวร

                                                      รองปลัดเทศบาล    รักาาราชการแทน

                                                             ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

                                                                        

                                                     นางสาวอรวรรณ   ชื่นวานร

                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

                                                       

 

      img 6413      

        นายสุรศุักดิ์    ฉิวรัมย์

         เจ้าพนักงานธุรการ    

        img 6406            

นางสาวรัตนาภรณ์   นาเมืองรักษ์

        ผู้ช่วยเ จพง.ธุรการ

        img 6432       

นางปรียากมล    ศรีวิรัตน์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล       

 

 

 

 

 

        บทบาทและหน้าที่ของกองการศึกษา

 

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานพัฒนาการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ 


       งานธุรการ

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียม และอำนวยความ สะดวกในด้านต่างๆ งานจัดทำบันทึกอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง โอนเงิน งบประมาณตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินประมาณการทำฎีกา เบิกจ่ายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


       งานพัฒนาการศึกษา

       มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน และเผยแพร่การศึกษา การประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นการจัด ทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานลูกเสือชาวบ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานอบรมเยาวชนในด้านต่างๆ และงานถ่ายโอนการศึกษา


      งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ส่งเสริมสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางศาสนา และงานวันสำคัญของชาติและ งานเทศกาลต่างๆ


      งานกีฬาและนันทนาการ

      มีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป สำหรับกีฬาเพื่อการแข่งขัน งานกีฬามวลชน และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


     งานพัฒนาชุมชน

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมและ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การจัดทำโครงการ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน งานทัศนศึกษา งานกองทุนเมืองและกองทุนหมู่บ้าน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!