ประเมิน ITA
Home

กองช่าง

 


sutidat

นายสุทธิเดช  ทินบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง


 2557-06-14 14-51-26 0008              01                    01  

 นายจักรินทร์  เรืองศรี           นายเศรษฐา  แถวเพณี           จ่าเอกธนพลพัชร   รัตนกิตติพงศ์

      หัวหน้าฝ่ายโยธา        หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง            เจ้าพนักงานธุรการ


401              3 001                  254 001

นางสาวสุทัตตา  อำพันทอง      นางสาวอภันตรี   สุขรัมย์               นายพรทวี    กันอิน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               พนักงานขับรถยนต์

นายภูมิภัทร    ตะรินันท์                  นายประดิษฐ์     เครือบุญ                นายจีระพล    พรมทา

    ผู้ช่ายช่างไฟฟ้า                            ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                          พนักงานขับรถกระเช้า

นายบุญสนอง  ไกลเมือง               นายสันทัด   อินแต้ม                      นายสุวิทย์   โสมาศรี

     ผู้ช่วยช่างโยธา                             คนสสวน                                            คนสวน                                                                                  

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!