ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย

     

     วิสัยทัศน์


“พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มผมผลิตและรายได้ ใช้เกษตรอินทรีย์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยว”

   

    นโยบาย


พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่าง ทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดตั้งและและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น พัฒนาการเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 886
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!