ประเมิน ITA
Home วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย

     

     วิสัยทัศน์


“พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มผมผลิตและรายได้ ใช้เกษตรอินทรีย์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยว”

   

    นโยบาย


พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่าง ทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดตั้งและและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น พัฒนาการเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 1280
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!