ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ยุทธศาสน์และการพัฒนา

ยุุทธศาสตร์การพัฒนา

            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

               5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีโดยเรียงลำดับก่อนหลัง

               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ - แนวทางการพัฒนาด้านปลุกจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แนวทางการพัฒนาด้านจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาด - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาเกษตรไร้สารพิษ - แนวทางการพัฒนาด้านมีความปลอดภัยด้านโภชนาการ / บริการ / ส่งเสริมสุขภาพ

               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ - แนวทางการพัฒนาด้านให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่น - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการจัดงานพิธีต่าง ๆ - แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและยกระดับจิตใจให้กับเยาวชน

              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ - แนวทางการพัฒนาด้านให้ผู้ด้อยโอกาสอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

              5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงานที่ดีมีความโปร่งใส - แนวทางการพัฒนาด้านให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง - แนวทางการพัฒนาด้านให้ประชาชนได้รับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อน - แนวทางการพัฒนาด้านชุมชนปลอดยาเสพติด

             6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม - แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและทางเท้า - แนวทางการพัฒนาด้านระบบจราจร - แนวทางการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโสม จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

              1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

              2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

              3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

             4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

             7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

             8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 1107
2 ข้อมูลการติดต่อเทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 2496
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!