ประเมิน ITA
Home ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ยุทธศาสน์และการพัฒนา

ยุุทธศาสตร์การพัฒนา

            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

               5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีโดยเรียงลำดับก่อนหลัง

               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ - แนวทางการพัฒนาด้านปลุกจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แนวทางการพัฒนาด้านจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาด - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาเกษตรไร้สารพิษ - แนวทางการพัฒนาด้านมีความปลอดภัยด้านโภชนาการ / บริการ / ส่งเสริมสุขภาพ

               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ - แนวทางการพัฒนาด้านให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่น - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการจัดงานพิธีต่าง ๆ - แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและยกระดับจิตใจให้กับเยาวชน

              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ - แนวทางการพัฒนาด้านให้ผู้ด้อยโอกาสอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

              5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงานที่ดีมีความโปร่งใส - แนวทางการพัฒนาด้านให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง - แนวทางการพัฒนาด้านให้ประชาชนได้รับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อน - แนวทางการพัฒนาด้านชุมชนปลอดยาเสพติด

             6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม - แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและทางเท้า - แนวทางการพัฒนาด้านระบบจราจร - แนวทางการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโสม จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

              1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

              2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

              3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

             4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

             7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

             8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!