ประเมิน ITA
Home

ITA 2566

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  การประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

-  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A

O9  Social Network

010  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

-  การดำเนินงาน

O11  แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-  การปฎิบัติงาน

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-  การให้บริการ

O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18  E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

-  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

-  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28  ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ

O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจรตและประพฤติมิชอบ

-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- นโยบาย No Gift Policy

O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

-  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-  แผนป้องกันการทุจริต

O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037  รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

038  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

-  มาตรการส่งเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

049  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040  การขับเคลื่อนจริยธรรม

041  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!