ประเมิน ITA
Home

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Attachments:
Download this file (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ประกาศ ก.ถ.).pdf)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ประกาศ ก.ถ.).pdf[ ]2741 Kb05/05/2564 16:00
Download this file (การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (o25).pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (o25).pdf[ ]14513 Kb28/04/2566 13:58
Download this file (ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคค)ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคค[ ]625 Kb28/04/2565 13:51
Download this file (ประกาศ กท. เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.25)ประกาศ กท. เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.25[ ]1173 Kb28/04/2565 14:03
Download this file (ประกาศ กทจ.อุดรธานี หลักเกณฑ์งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.)ประกาศ กทจ.อุดรธานี หลักเกณฑ์งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.[ ]3949 Kb28/04/2565 14:04
Download this file (ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับมพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2562.pdf)ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับมพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2562.pdf[ ]1593 Kb28/04/2565 13:52
Download this file (ประกาศ รื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf)ประกาศ รื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf[ ]14729 Kb28/04/2565 13:53
Download this file (ประกาศ หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเด)ประกาศ หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเด[ ]2283 Kb28/04/2565 14:09
Download this file (ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3))ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)[ ]118 Kb28/04/2565 13:54
Download this file (ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2))ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)[ ]89 Kb28/04/2565 13:54
Download this file (ประกาศ เรื่องการสร้าขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่บุคคลากร (o25).pdf)ประกาศ เรื่องการสร้าขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่บุคคลากร (o25).pdf[ ]880 Kb28/04/2566 15:20
Download this file (ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]2838 Kb26/04/2565 16:07
Download this file (ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25).pdf)ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25).pdf[ ]2401 Kb28/04/2566 15:20
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล.pd)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล.pd[ ]15987 Kb28/04/2565 13:56
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลิอกพนักงานเทศบาล  ฉบับที่ 4 (o25).pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลิอกพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 4 (o25).pdf[ ]9142 Kb28/04/2566 15:21
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลิอกพนักงานเทศบาล  ฉบับที่ 5 (o25).pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลิอกพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 5 (o25).pdf[ ]1368 Kb28/04/2566 15:21
Download this file (หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (o25).pdf)หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (o25).pdf[ ]4217 Kb28/04/2566 15:21
Download this file (หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 (o25).pdf)หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 (o25).pdf[ ]4146 Kb28/04/2566 15:21
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!