ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี 2564

 - ผลการดำเนินการตามมาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤพติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทต.น้ำโสม ภายในหน่วยงาน ปี 2564

     -ผลการดำเนินการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2564

    - ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564

    - ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ปี 2564

   - ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564

Attachments:
Download this file (ผลการดำเนินการ กืจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโส)ผลการดำเนินการ กืจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโส[ ]6994 Kb28/04/2564 15:36
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564.pdf[ ]1045 Kb29/04/2564 10:22
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ปี 2564.pdf[ ]1913 Kb29/04/2564 10:23
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี )ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี [ ]91266 Kb27/04/2564 15:39
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf[ ]7172 Kb29/04/2564 10:24
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ฯ  ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ฯ ปี 2564.pdf[ ]2452 Kb28/04/2564 10:15
Download this file (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564.pdf[ ]1487 Kb29/04/2564 10:22
Download this file (รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2563.pdf)รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2563.pdf[ ]1647 Kb08/07/2564 11:00
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!