ประเมิน ITA
Home ประวิติและข้อมูลทั่วไป ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (4 ม.ค.65)

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (4 ม.ค.65)

ประก่าศเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2566 

- เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

- เรื่อง  วัน เวลา สถานที่ สอบ

- เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิต จำนวน  2 ตำแหน่ง

     1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

     1.2  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถกู้ชีพ          สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  2  ตำแหน่ง

    2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    2.2 ตำแหน่ง ภารโรง   สังกัด  กองการศึกษา

            ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 มกราคม 2023 เวลา 15:19 น.)

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!