ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม 2564

 

ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) .เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำโสม จึงขอปิดการเรัยนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัดอุทธการาม ศูนย์บ้านโนนสวรรค์ ศูนย์วัดแสงนิมิตร ศูนย์วัดเกาะแก้วชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 18- 29 ตุลาคม 2564

 0102-2564

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 15:00 น.)

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อัตราเงินค่าตอบแทน 9,400 บาท ค่าครองชีพอัตราตามระเบียบกำหนด ไม่เกิน 2,000 บาท

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือสอบถามรายละเอียด โทร 042-146-181 ต่อ 15 หรือทางเว็ปไชต์ www.namsomtt.com

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 10:23 น.)

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำโสม

เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
...เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำโสม จึงขอปิดการเรัยนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัดอุทธการาม ศูนย์บ้านโนนสวรรค์ ศูนย์วัดแสงนิมิตร ศูนย์วัดเกาะแก้วชัยมงคล
ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

 

  1-15  64

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 11:03 น.)

 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม

-  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2565

-  ประกาศ  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2565

-  ประกาศ  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2565

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 15:05 น.)

 

รายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.น้ำโสม

 

รายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.น้ำโสม ได้คะแนน 97.21 คะแนน

ภาพรวมของประเทศ จังหวัดอุดรธานี อยู่ลำดับที่ 9 ของประเทศ อันดับคะแนนสูงสุด

ภาพรวม จังหวัดอุดรธานี ทต.น้ำโสม อยู่ลำดับที่ 8 ของจังหวัด จากทั้งหมด 20 หน่วยงาน

ภามรวมของประเทศ ทต.น้ำโสม อยู่ลำดับที่ 66 ของประเทศ จากทั้งหมด 2,246 ทต.

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 10:54 น.)

 

แผนที่


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

239 ม.8 ถ.นางัว-บ้านก้อง  ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210

โทร.042-146181  โทรสาร.042146182

E-mail : tbnamsom239@gmail.com

239Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม

2398 2399 Line : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม 

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม

   22213 0

   นางธนพร    ฤทธิ์อ้วน

 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม

        095-6639374

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบสำรวจ
ให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำโสม
 
Web board ถาม-ตอบ(Q&A)

ไม่มีกระทู้แสดง

ลงชื่อสมาชิกแบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้118
mod_vvisit_counterวานนี้184
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้302
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1864
mod_vvisit_counterเดือนนี้4965
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9072
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด275438

We have: 5 guests online
Your IP: 35.175.107.77
 , 
Today: ต.ค. 18, 2021
พยากรร์อากาศ
หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!
Update ข่าวประจำวัน
บทความล่าสุด